Renditingimused

SÕIDUKI RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 • Sõiduki kasutamise üldsätted
  • Hekemal OÜ (Rendifirma) rendib Sõidukit vähemalt 21 aastasele B-kategooria juhiluba omavale isikule, kellel on vähemalt 2-aastane juhistaaž. Rendilepingu (Lepingu) saab sõlmida isik (Rentnik), kelle on kehtiv juhtimisõigus. Rentimiseks on vajalik kehtiv juhiluba ja ID kaart või pass.
  • Sõiduki iga kasutuspäeva pikkuseks arvestatakse 24 tundi.
  • Sõiduki rendihinnad sisaldavad läbisõidupiirangut vastavalt kuni 500 kilomeetrit päevas ja mitte rohkem kui 5000 kilomeetrit rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul vastavalt eelnevale kokkuleppele.
  • Rentnik on kohustatud broneeringu kinnitamiseks tasuma Rendifirmale broneerimistasu kokkulepitud summas, kuid mitte vähem kui 20% kogu renditasust. Renditasu maksmisel arvestatakse eelnevalt makstud broneerimistasu maha Sõiduki rentimise summast. Broneeringu tühistamisel broneerimistasu Rentnikule ei tagastata.
  • Rentnik on kohustatud tasuma tagatisraha minimaalselt summas 500 eurot ja renditasu kogu rendiperioodi eest ettemaksuna enne Sõiduki üleandmist vastavalt Lepingus märgitud summale.
  • Rentnik peab enne sõiduki oma valdusesse võtmist selle üle vaatama ning veenduma Sõiduki sobilikkuses, tingimustele vastavuses ja korrashoius. Allkiri Lepingul tähendab hilisemate pretensioonide puudumist ja nõustumist Lepingul märgitud tingimustega.
  • Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit selleks ettenähtud korras vastavalt sõiduki sihtotstarbele ja suhtuma Sõidukisse heaperemehelikult.
  • Rentnikul on keelatud väljuda Sõidukiga Eesti Vabariigist, kui selleks puudub Rendifirma kirjalik nõusolek. Selle nõude eiramisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi summas 1000 eurot.
  • Rentnik kohustub enne igakordset väljasõitu veenduma Sõiduki korrashoius, jälgima teel olles selle tehnoseisundit (LE 68 p 1) ning järgima kõiki kohalduvaid õigusakte, mis reguleerivad Sõiduki kasutamist, sealhulgas liikluseeskirju.
  • Sõidukit võib kasutada ainult teedel, mis on „teeks“ Teeseaduse tähenduses. Keelatud on Sõiduki kasutamine väljaspool sõiduteed.
  • Rentnikul on keelatud Sõidukit kasutada pukseerimiseks, õppesõiduks, võidusõiduks, treeninguks, ebaseaduslikuks tegevuseks, seadusevastastel eesmärkidel.
  • Rentnik on kohustatud tankima Sõidukit ainult kvaliteetse ja Sõidukile ettenähtud mootorikütusega. Ebakvaliteetsest kütusest tekkinud kahjud kannab Rentnik. Rikked, mis on põhjustatud ebakvaliteetse kütuse kasutamisest, loetakse Rentniku poolt tahtlikult põhjustatuks.
  • Joobeseisundis auto juhtimist ja selles seisundis põhjustatud kahju loetakse Rentniku poolt tahtlikult põhjustatud Lepingu rikkumiseks.
  • Sõidukit võib juhtida ainult Lepingusse kantud isik (Rentnik).
  • Rentnikul on õigus Sõiduki juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul.
  • Kui Rentnik annab omavoliliselt Sõiduki üle kolmanda isiku juhtimisele, siis vastutab ta täielikult Rendifirmale ju muudele isikutele põhjustatud kahjude eest.
  • Rendifirma nõusolekul saab Lepingusse tasuta lisada veel ühe (1) juhi. Vastavalt kehtivale hinnakirjale on lisatasu eest võimalik lisada Lepingusse täiendavad juhid. Kõikidele juhtidele kehtivad Lepingu punktis 1.1. Rentnikule esitatud nõuded.
  • Sõidukist väljumisel kohustub Rentnik mitte jätma sõidukisse esemeid ja asju, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni.
  • Peale Lepingu sõlmimist läheb vastutus Sõiduki võtmete ja dokumentide eest Rentnikule, kes kannab nende eest täielikuu materiaalset mastutust. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et Sõiduki võtmed ja/või Sõiduki registreerimistunnistus ei satuks kolmandate isikute vaidlusse. Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud. Sõiduki võtmete ja/või Sõiduki dokumentide kaotuse korral kohustub Rentnik tasuma Rendifirmale nende asendamisega seonduvad kulud ja lisaks leppetrahvi summas 300 eurot.
  • Sõidukis on keelatud suitsetada ja tarvitada alkohoolseid jooke. Selle keelu eiramisel kohustub Rentnik tasuma Rendifirmale leppetrahvi summas 500 eurot.
  • Sõidukis on keelatud vedada loomi (k.a. lemmikloomad). Selle keelu eiramisel kohustub Rentnik tasuma Rendifirmale leppetrahvi summas 500 eurot.
 • Rentniku vastutus
  • Rentnik kohustub hüvitama Rendifirmale kogu Lepingu rikkumisega põhjustatud kahju, mida kindlustusandja ei hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud Rentnikule, vastutab Rentnik ka juhul, kui ta kahju tekkimises ei olnud süüdi.
  • Rentnik kannab täielikult Rendifirmale ja teistele isikutele rentimise perioodil tekitatud kahjud, mis on põhjustatud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all.
  • Rentnik on kohustatud hooldama rendiperioodil Sõidukit heaperemehelikult ja kõrvaldama omal kulul tavapärase korrashoiu ja hooldusega kaasnevad puudused (VÕS 345 lg 1).
  • Rentnikul on kohustus kontrollida õlide, muude vedelike ja rehvirõhkude olemasolu süsteemides. Juhul, kui Sõidukile tekkinud vigastus on tingitud nimetatud toimingute kontrollimata jätmisest, kannab kõik Sõiduki remondiga seotud kulud Rentnik.
  • Lepingu kehtivuse vältel kannab Rentnik Sõiduki juhusliku hävimise või Sõiduki ja selle seadmete kahjustumise riski ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.
  • Rentnik on kohustatud hüvitama Sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osade maksumuse, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud Sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.
  • Sõidukile tekitatud vigastuste kõrvaldamiseks kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma lisaks materjalide maksumusele arvestusega 1 päev Sõiduki remonti = 1 päev Sõiduki rentimist.
  • Rentnik vastutab ja on kohustatud tasuma rendiperioodil saadud trahvimaksed liiklus- ja parkimistrahvide ning muude rikkumiste eest. Rendiperioodil saadud kõik maksmata trahvid kuuluvad sissenõudmisele tagantjärele. Trahvide mitte tasumisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult lisaks trahvile ning sissenõudekuludele (s.h. täituritasu) teenustasu summas 100 eurot.
  • Kui Rentnik saab rendiperioodi käigus seaduste rikkumise eest trahvi (s.h. liiklus- ja/või parkimistrahvid), peab ta sellest Rendifirmat koheselt informeerima. Sel juhul kohustub Rentnik tasuma Rendifirmale rikkumisega kaasnevad tegelikud kulud. Kui Rendifirmat ei ole informeeritud, kohustub Rentnik tasuma lisaks tegelikele kuludele ka leppetrahvi summas 50 eurot.
  • Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud, nende eest kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust. Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 30 eurot ühe purunenud rehvi kohta või juhul, kui rehvi ei ole võimalik taasatada, siis kahe uue rehvi soetamiskulud. Rendifirma annab Rentnikule taastamiskõlbmatu rehvi ning samas sillas asuva teise rehvi kaasa ning nende rehvide omandiõigus kuulub Rentnikule.
  • Kui Rentniku tegevuse tõttu suureneb kohustusliku liikluskindlustuse kindlustusriski koefitsent, on rendifirmal õigus nõuda Rentnikult ühekordset leppetrahvi summas 150 eurot.
  • Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on omavastutuse summaks 500 eurot ja varguse puhul 15% Sõiduki maksumusest. Rentnik on teadlik, et rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi, võib tema vastutus ulatuda ka 100% -ni Sõiduki maksumusest. Kui Sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on Rentniku vastutus 100% Sõiduki kindlustusväärtusest.
  • Juhul, kui kindlustusandja hüvitab Rendifirmale kahju, mille eest vastutab käesoleva Lepingu kohaselt Rentnik, väheneb vastavas osas Rentniku hüvitamiskohustus Rendileandja ees.
  • Kõik Lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused, sealhulgas renditasu ja tasu lisateenuste ning lisavarustuse kasutamise eest, tuleb Rentnikul täita seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Kui Rendileandja saadab nõude posti teel käesolevas Lepingus näidatud Rentniku elu- või asukohta, loetakse nõue kätte saaduks.
  • Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule nõudest tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud ja Rentnik on kohustatud tasuma Lepingu punktile 2.14. vastavalt. Rahalised kohustused tuleb täita punktis 2.14. sätestatud tähtajaks ka juhul, kui asjaoludega seoses viiakse läbi väärteo-, kriminaal-, ja/või kindlustusjuhtumi menetlust.
  • Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega on tal õigus esitada Rendifirmale pretensioon neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates nõude kättesaamisest. Pretensiooni esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ning Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.
 • Renditasu ning muud tasud
  • Rentnik kohustub Sõiduki kasutamise eest maksma tasu vastavalt Lepingule ja Rendifirma kehtivale hinnakirjale ning Lepingu tingimustele alates Sõiduki üleandmisest Rentnikule kuni Lepingu kohases heakorras oleva Sõiduki Rendifirmale tagastamiseni. Rentniku poolt tarbitud renditeenuste, lisateenuste ja/või lisavarustuse eest tasub Rentnik Lepingu punktis 2.14. toodud tähtaja jooksul.
  • Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat kokkuleppelist renditasu või muid Lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi või lisateenuste ja/või lisavarustuse tasu lepingus märgitud tähtajaks, on Rendifirmal õigus nõuda viivist punktis 3.3. toodud määras. Teiskordse või enama hilinimese korral on Rendifirmal lisaks viivisele õigus nõuda leppetrahvi kuni kolme (3) rendipäeva tasu suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta renditasu maksmisest.
  • Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt, on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5 % päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
  • Rendileandjal on õigus enne Sõiduki kätteandmist nõuda Rentnikult tagatisraha minimaalselt summas 500 eurot.
 • Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine
  • Sõiduki kohaletoimetamine, järeletulemine, üleandmine ja/või vastuvõtmine toimub Rendifirma ja Rentniku omavahelisel kokkuleppel.
  • Rendifirma annab Rentnikule üle töökorras Sõiduki ja dokumendid eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas.
  • Rendifirma annab Rentnikule Sõiduki üle ning Rentnik võtab Sõiduki vastu vastava märke tegemisega Lepingusse. Lisaks Sõidukile annab Rendileandja Rentnikule üle kohustusliku liikluskindlustuse poliisi, blanketid „Teade liiklusõnnetusest“, Sõiduki registreerimistunnistuse koopia, kaks tõkiskinga, esmaabivahendid (autoapteek), tulekustuti, ohukolmnurga.
  • Juhul, kui Sõidukil esinevad puudused, mis ei takista Sõiduki kasutamist, teeb Rentnik sellekohase märkuse Lepingusse. Kui Rentnik ei ole teinud Sõiduki tehnilise seisukorra kohta märkust, loetakse, et Sõiduk vastab Lepingu tingimustele ning on igasuguste kahjustusteta.
  • Rendifirma annab Rentnikule Sõiduki üle puhtana ning täis kütusepaagiga. Kütusenäidiku andmed pannakse kirja Lepingusse.
 • Rentniku kohustused rikete, kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral
  • Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat rendiperioodil tekkinud Sõiduki riketest ja vigastustest. Lisaks peab rentnik edastama Rendifirmale allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.
  • Kui Sõiduki rike ei võimalda Sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondi koha, kus rike kõrvaldatakse. Üldjuhul on remondi kohaks vastava automargi esindus Eesti Vabariigis. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete- ja remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.
  • Kui Sõidukil tekib väljaspool Eesti Vabariiki rike, mida ei ole võimalik kohapeal parandada, on Rentnik kohustatud Sõiduki toimetama Eestisse oma vahenditega. Rentnik vastutab täielikult Sõiduki tehnilise seisukorra eest väljaspool Eesti Vabariiki.
  • Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat Sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma omandis või valduses oleva vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teavitama ka vastavalt politseid ja/või päästeteenistust.
  • Liiklusõnnetusse sattumisel tuleb käituda lähtudes liikluseeskirja nõuetest.
  • Liiklusõnnetuse korral tuleb kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Rentnikul tuleb täita nõuetekohane blankett „Teade liiklusõnnetusest“. Blanketi „Teade liiklusõnnetusest“ või politsei poolt sündmuskohal koostatud dokumentasiooni koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest.
  • Valduse kaotuse korral tuleb viivitamatult tagastada Rendifirmale Sõiduki registreerimistunnistus ning võtmed. Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et eeltoodud kohustuste täitmata jätmisel ei hüvita Rendifirma kindlustusandja Rendifirmale mistahes kahju, mistõttu on Rentnik kohustatud kandma täies ulatuses kõik Rendifirmale tekitatud kahju, sealhulgas hüvitama Sõiduki väärtuse 100% ulatuses.
 • Rendifirma vastutus
  • Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda Sõiduki rikkest enne rendiperioodi või selle ajal ning kui seoses eelnevaga sõit katkeb või viibib, välja arvatud juhul, kui see tuleneb Rendifirma poolsest tahtlikust või raskest hooletusest tulenevast Lepingu rikkumisest.
 • Sõiduki tagastamine Rendifirmale
  • Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama kokkulepitud ajal, kokkulepitud kohta ning samas tehnilises ja sanitaarses korras, milles Sõiduk Rentnikule üle anti.
  • Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki puhtana. Sõidukit ei ole lubatud pesta automaatpesulates. Selle nõude mittetäitmisel on Rentnik kohustatud tasuma leppetrahvi summas 150 eurot.
  • Kui Sõiduk on tagastamise hetkel oluliselt suurema määrdumisastmega kui üleandmisel, siis kohustub Rentnik tasuma Rendifirmale tagastamisel sularahas välipesu eest 25 eurot ja/või salongi kuivpuhastuse eest 25 eurot.
  • Kui Sõiduki salong vajab tagastamisel keemilist puhastust, siis on Rentnik kohustatud tasuma selle eest 300 eurot.
  • Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki Rendialeandjale täis kütusepaagiga.
  • Juhul, kui Rentnik ei tagasta Sõidukit täis kütusepaagiga, on Rendifirmal õigus nõuda tasu iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale ning lisaks teenustasu 25 eurot.
  • Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva eest.
  • Rentnik on teadlik, et juhul, kui ta ei tagasta Sõidukit Lepingus ettenähtud tähtpäeval ning ei ole teavitanud Rendifirmat takistavatest asjaoludest, on Rendifirmal õigus esitada Eesti Vabariigi õiguskaitseorganitele avaldus karistusseadustiku 215 alusel, mis sätestab vastutuse juhuks, kui Sõidukit kasutatakse omavoliliselt.
  • Juhul, kui Rentnik tagastab Sõiduki enne Lepinguga määratud aega või Rendifirma ütleb õigustatult Lepingu üles, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.
 • Rendifirma kohustub peale Sõiduki tagastamist
  • Vaatama Rentniku poolt tagastatud Sõiduki üle seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Sõiduki tagastamisest Rentniku poolt ning edastama pretensioonid seoses avastatud kahjustustega Rentnikule hiljemalt neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul.
  • Tagastama Rentnikule, kes on täitnud kõik oma lepingulised kohustused Rendifirma ees, tagatisraha hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates Sõiduki tagastamisest Rentniku poolt.
 • Rendilepingu erakorraline ülesütlemine
  • Rendifirmal on õigus Leping koheselt üles öelda ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub Lepingu tingimusi, on esitanud Lepingu sõlmimisel valeandmeid, on Rendifirmat muul viisil eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või tekitada kahju Rendifirmale.
  • Juhul, kui Rendifirma ütleb üles Lepingu punktis 9.1. toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest (k.a. SMS sõnum) Lepingu ülesütlemise kohta, Lepingus näidatud telefoni numbrile. Kui Rentnik Sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma Leppetrahvi 200 eurot ja rakenduvad Lepingu punktid 7.7. ning 7.8.
 • Muud tingimused
  • Rendileping ja selle tingimused jõustuvad Sõiduki Rendilepingu allkirjastamise hetkest. Rentnik kinntab allkirjaga, et on Renditingimused kätte saanud, need läbi lugenud, Renditingimuste mõttest ja sisust aru saanud ning nõustub Rendilepingu kõikide tingimustega.
  • Rendileping on sõlmitud kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.
  • Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel.
   Kokkuleppe mitte saavutamisel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele Tartu Maakohtu Võru Kohtumajas.
  • Käesolevaga on Rentnik andnud nõusoleku temapoolsel kokkuleppe mittetäitmisel tema isikuandmete töötlemiseks, s.h. avaldamiseks kolmandatele isikutele, isikuandmete kaitse seaduse mõttes.
  • Hekemal OÜ kohustub teostama Sõiduki regulaarset tehnilist hooldust ja Sõiduki nõuetekohaselt kindlustama.
  • Hekemal OÜ ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid.
  • Hekemal OÜ ei garanteeri Sõiduki saadavust igal ajahetkel.
  • Hekemal OÜ jätab endale õiguse Sõidukit mitte rentida ja ei ole kohustatud põhjendama oma otsust.
  • Hekemal OÜ jätab endale õiguse muuta ette teatamata hindasid ja/või renditingimusi.
*/